ความเป็นมา คลีนิคช่าง

คลินิคช่างเป็นกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการคลินิกช่างภายใต้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)

          จากงานสัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 จัดเป็นกิจกรรมครั้งหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ซึ่งเดิมมีจัดแต่เฉพาะในงานสัปดาห์วิศกรรมแห่งชาติทางคณะกรรมกรของว.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการความรู้จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่เป็นสมาชิกของว.ส.ท. โดยตรงกับประชาชน จึงอนุมัติให้มีการจัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนโดยกำหนดวันจัดกิจกรรมเป็นวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน โดยมี อาจารย์ ธเนศ วีระศิริ เป็นประธานกรรมการกิจกรรมคลินิกช่างท่านแรก ตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2548 และได้เปิดให้บริการทุกวันเสาร์สุดท้ายเป็นประจำทุกเดือน เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ณ. อาคาร ว.ส.ท. ( ซอยวัดเทพลีลา รามคำแหง 39) ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

เนื่องจากกิจกรรม คลินิกช่าง ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการคลินิกช่าง ภายใต้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ว.ส.ท.) เพื่อให้บริการคำปรึกษาตอบปัญหาเกี่ยวกับอาคาร บ้านพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้กับประชาชนโดยทั่วไป ฟรี!! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น. จึงนับเป็นศูนย์รวมในการแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม จากวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายวิชาชีพ อำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ มุ่งเน้นให้บริการตอบคำถามและจัดช่วงเวลาเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบ้าน เช่น ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง การบำรุงรักษาและการแก้ไข กับประชาชนโดยทั่วไปอย่างแท้จริง

คลินิคช่างให้บริการ

  • ให้ความรู้กับประชาชน ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ , web, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์
  • ให้บริการแก่ประชาชน (ออกภาคสนาม)
  • จัดกิจกรรมพบประชาชน ( Event)
  • ให้ความช่วยเหลือ หน่วยงานของรัฐตามคำร้องขอ

ปัญหายอดฮิต

  • การแก้ใข บ้านร้าว บ้านทรุด ทำได้อย่างไร
  • ทำไมส่วนต่อเติมจึงเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากับตัวบ้าน
  • รอยแตกใต้พื้นคอนกรึตเสริมเหล็กเกิดและแก้ไขได้อย่างไร
  • พื้นดินใต้บ้านยุบจะเป็นอันตรายหรือไม่

ประกาศสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

ที่ 015/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง ประจำปี 2560

----------------------------------------------------------------

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปภัมภ์ (วสท.) ขอประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคลินิกช่างประจำปี 2560 โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดในงานดังกล่าว คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ :-

ที่ปรึกษา 
1. ดร.ธเนศ  วีระศิริ 
2. นายเกชา ธีระโกเมน 
3. นายมั่น ศรีเรือนทอง 
4.   นายอุทัย คำเสนาะ  

 

คณะอนุกรรมการ 
1.  นายสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข ประธาน  เลขที่สมาชิก 1/022937 
2.  นายสมเกียรติ ชูแสงสุข รองประธาน  เลขที่สมาชิก 1/024506 
3.  นายชาญณรงค์ ฟูสกุล อนุกรรมการ เลขที่สมาชิก 1/023132
4.  นายชัยเสน จับไวดี  อนุกรรมการ  เลขที่สมาชิก 2/023494
5.  นายบุนเลิด พรหมรักษ์  อนุกรรมการ  เลขที่สมาชิก 3/035913
6.  นายประสิทธิ แก้วขาว  อนุกรรมการ  เลขที่สมาชิก 2/023496
7.  นายสิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์  อนุกรรมการ  เลขที่สมาชิก 2/040687
8.  นายสุชาติ แก้วแกมแข  อนุกรรมการ  เลขที่สมาชิก 2/025759
9.  นายเอกสิทธิ์ หัสสรังสี  อนุกรรมการ  เลขที่สมาชิก 1/022296
10.  นายสันติชัย โชติสุกานต์  อนุกรรมการ  เลขที่สมาชิก 3/028540
11.  นายอภิวัฒน์ ศรีณรงค์  อนุกรรมการ  เลขที่สมาชิก 3/023948
12.  นายวรวัฒน์  ศรีอุดม อนุกรรมการ  เลขที่สมาชิก 3/037124 

 

ภารกิจ

ให้คณะกรรมการทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมให้กับประชาชน

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

ลงชื่อ
(ดร.ธเนศ  วีระศิริ)
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์